Privacyverklaring advocatenkantoor Imamkhan

Inleiding
Advocatenkantoor Imamkhan verwerkt persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Het advocatenkantoor kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via ons contact formulier van de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, of voor het aangaan van een overeenkomst. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld een lokale en plaatselijke advocaat, (justitiële) overheidsinstellingen, de Kamer van Koophandel of andere openbare bronnen. Met deze privacyverklaring beschrijft het advocatenkantoor hoe met uw persoonsgegevens zal worden omgegaan en uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

De persoonsgegevens
Alle informatie die het advocatenkantoor ontvangt over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden als persoonsgegevens aangemerkt. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel,
 • Postadres, verblijfsadres, email adres, telefoonnummer;
 • IP-adres van digitale gegevensdragers;
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals uw BSN, gezondheidsinformatie, en
  strafrechtelijke gegevens;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie of stage, zoals
  uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Verlening van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
  en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Het innen van declaraties;
  werving en selectie (sollicitaties);
 • Marketing en communicatie activiteiten;
 • Evaluatie c.q. verbetering van onze dienstverlening (en/of website);
 • Gerechtvaardigd belang.

Grondslagen
Het advocatenkantoor kan uw persoonsgegevens verwerken op de volgende gronden:

 • Uw toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • De uitvoering van een overeenkomst c.q. om u als advocaat bij te kunnen staan en/of
  juridisch te kunnen adviseren.

Bewaartermijn
Het advocatenkantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard blijven zolang dit nodig is om de betreffende doeleinden te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het advocatenkantoor verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat wordt voldaan aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Beveiliging
Het advocatenkantoor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Wij verplichten onze stagiaires/medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mail adres: info@advocatenkantoorimamkhan.nl

Rechten
Op basis van de wet heeft u een aantal rechten.

 • U heeft recht op inzage;
 • Recht op rectificatie, of verwijdering van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich
  omstandigheden voordoen waarin de wettelijke verplichtingen dit doorkruist. Wij zijn dan verplicht om uw gegevens te bewaren om aan deze verplichtingen te
  voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit);
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw
  persoonsgegevens in te trekken. Er kunnen in dit geval omstandigheden optreden waarin het advocatenkantoor bevoegd is om uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website: Cookies en Sociale Media.
Het advocatenkantoor maakt op haar website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren en toegang tot de website van het advocatenkantoor.

Voor de cookies die Google Analytics op de website van advocatenkantoor plaatst en de data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen die Google daarover heeft gegeven op hun website. Meer informatie over cookies is te vinden op onze website onder ‘Cookies’.

Contact
Het advocatenkantoor hoopt u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van het privacybeleid. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring of een klacht dan kunt u contact opnemen via: info@advocatenkantoorimamkhan.nl

Of via postadres:
Advocatenkantoor Imamkhan
Postbus 1595
1000 BN Amsterdam