Klachtenregeling

Artikel 1 klachtenregeling

 1. In deze kantoorklachtregeling wordt verstaan onder:
 2. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 3. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 4. Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze regeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaten werkzame personen.
 2. Deze klachtenregeling is in lijn met de Verordening op de Advocatuur. Voor zover deze regeling afwijkend zou zijn, is de Verordening op de Advocatuur leidend.

 

Artikel 3 indiening klacht

 1. Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen (per post of per e-mail) t.a.v. de klachtenfunctionaris.
 2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Klachten die gericht zijn aan de behandeld advocaat zullen worden doorgezonden aan de klachtenfunctionaris, behoudens dat de behandelend advocaat in redelijkheid meent dat geen sprake is van een klacht of de klacht reeds naar tevredenheid is afgehandeld.
 4. Uitsluitend klachten van cliënten van ons kantoor worden in behandeling genomen.
 5. Cliënten mogen zich bij de klacht laten vertegenwoordigen hetgeen schriftelijk en voorzien van ondertekening door de cliënt moet worden aangetoond door de vertegenwoordiger, tenzij de vertegenwoordiger een in Nederland ingeschreven advocaat is.

Artikel 4 klachtenfunctionaris

 1. Advocatenkantoor Imamkhan heeft een externe klachten functionaris.
 2. De klachtenfunctionaris is nooit de behandelde advocaat.
 3. De klachtenfunctionaris is mr. Cees van Nierop van KKNM-advocaten.

 

Artikel 5 behandeling klacht

 1. De klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk, en met redenen omkleed, in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 2. Bij afwijking van de termijn, bedoeld in onderdeel 1, zal de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
 3. Klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Indien klager hiervan gebruik wenst te maken dient hij dit kenbaar te maken.
 4. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht op grond van deze klachtenregeling.
 5. De klachtenfunctionaris treedt niet op als ‘arbiter’ en kan in het kader van zijn betrokkenheid alleen bemiddelen of aanbevelingen doen.
 6. De klachtfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
 7. De klachtfunctionaris registreert het klachtonderwerp.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 reikwijdte regeling

Advocatenkantoor Imamkhan verklaart de kantoorklachtenregeling van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.