Algemene voorwaarden

Artikel 1
Onder de naam Advocatenkantoor Imamkan is werkzaam Mr. R.S. Imamkhan

Toepasselijkheid

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen van het feit dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor advocaten worden gerespecteerd.

Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Artikel 4

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor Imamkhan is aanvaard.
 2. De opdrachtgever stemt ermee in, de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door advocatenkantoor Imamkhan en of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, of verbonden zijn aan het Advocatenkantoor Imamkhan of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Declaratie

Artikel 5

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten) en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
 2. Advocatenkantoor Imamkhan is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Een ontvangen voorschot zal worden verrekend met openstaande declaraties. Alleen betalingen door overmaking ten name van advocatenkantoor Imamkhan of de daarmee verbonden Stichting derdengelden gestelde bank -of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het bedrag van het voor de advocatuur bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, lijdt tot kwijting van de opdrachtgever.

Betalingstermijn

Artikel 6
De werkzaamheden worden per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij in gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 1. De aansprakelijkheid voor het advocatenkantoor Imamkhan jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
 2. Advocatenkantoor Imamkhan zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is het advocatenkantoor Imamkhan evenwel niet aansprakelijk.
 3. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 4. Verstrekte opdrachten worden door advocatenkantoor Imamkhan uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Derdengelden

Artikel 8 Derdengelden

 1. Advocatenkantoor Imamkhan beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden.

Archivering

Artikel 9 Beƫindiging dossier / archivering

 1. Bij beƫindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door Advocatenkantoor Imamkhan gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard.

Geschillen

Artikel 10 Geschillen

 1. Op alle door Advocatenkantoor Imamkhan gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Advocatenkantoor Imamkhan is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Bekijk hier onze klachtenregeling.