advocatenkantoor imamkhan

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Onder de naam Advocatenkantoor Imamkan is werkzaam Mr. R.S. Imamkhan

Toepasselijkheid

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen van het feit dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor advocaten worden gerespecteerd.

Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Artikel 4

  1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor Imamkhan is aanvaard.
  2. De opdrachtgever stemt ermee in, de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door advocatenkantoor Imamkhan en of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, of verbonden zijn aan het Advocatenkantoor Imamkhan of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Declaratie

Artikel 5

  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten) en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
  2. Advocatenkantoor Imamkhan is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Een ontvangen voorschot zal worden verrekend met openstaande declaraties. Alleen betalingen door overmaking ten name van advocatenkantoor Imamkhan of de daarmee verbonden Stichting derdengelden gestelde bank -of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het bedrag van het voor de advocatuur bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, lijdt tot kwijting van de opdrachtgever.

Betalingstermijn

Artikel 6
De werkzaamheden worden per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij in gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

Aansprakelijkheid

Artikel 7

  1. De aansprakelijkheid voor het advocatenkantoor Imamkhan jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
  2. Advocatenkantoor Imamkhan zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is het advocatenkantoor Imamkhan evenwel niet aansprakelijk.
  3. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  4. Verstrekte opdrachten worden door advocatenkantoor Imamkhan uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Klachten- en geschillenregeling Advocatuur

Artikel 8
Advocatenkantoor Imamkhan neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Advocatenkantoor Imamkhan, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich, binnen een maand na de afhandeling van de klacht, wendt tot de gewone rechter. Ingeval van incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Wanneer Advocatenkantoor Imamkhan er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door de ontvangst door de opdrachtgever van de door Advocatenkantoor Imamkhan aan de opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kan worden opgevraagd bij Advocatenkantoor Imamkhan.